2010-2011 A pályázat

2010-2011  A pályázat benyújtása és elfogadása

2009. december 8-án hirdették meg a KMOP-2009-5.1.1/A jelű szociális városrehabiltációs pályázatot, mely támogatandó célként az alábbiakat fogalmazta meg:

a szociális típusú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása. A városok egyes társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból is leszakadó, vagy leszakadással fenyegetett településrészei fizikai állapota erősen leromlott, lakosságcsoportjaik társadalmi helyzete, foglalkoztatási színvonala, életkörülményei szegényes, a településrész városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, a városrész nem képes bekapcsolódni a város társadalmi-gazdasági vérkeringésébe. Egyes területeken koncentráltan jelentkezik a munkanélküliség, melyet tovább súlyosbítanak a hátrányos helyzetű csoportok jelenlétéből, és a közbiztonság romlásából származó problémák.

A rehabilitáció célja az, hogy a helyi hátrányos helyzetű lakosság életminősége és esélyei javuljanak, az épített környezete minőségi változáson menjen át, a program gazdája az adott városrészben valósítson meg felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet javítása érdekében.

A szociális célú városrehabilitáció különböző típusú célterületeket érinthet: a paneles lakótelepeken kívül szintén érintett területek lehetnek a nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes lakosság összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése, ami hosszabb távon a magasabb státuszú lakosság területre vonzásával valósulhat meg az eredeti lakosság nagy részének megtartása mellett. A cél tehát heterogénebb, integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.”

A pontos pályázati feltételek ismeretében az első forduló 2010. április 15-i határidejéig sikerült a 2009-es terveket a pályázatnak megfelelően kiegészíteni és átdolgozni.

A pályázati anyag általános célként a Pongráctelep fizikai-társadalmi leromlásának megállítását tűzte ki, a lakótelep elszigeteltségének („szegregátum”) feloldását, felértékelődésének megindítását előmozdítva társadalmi, szociális integráló, életminőség javító és környezetjavító beavatkozásokkal.

A projektjavaslat a terület megújítását célzó műszaki beavatkozásokból (zöldfelület-közterület megújítás, közösségi klub kialakítása, társasház felújítás) valamint azokat kiegészítő közösségépítő programelemekből tevődnek össze, az alábbiak szerint:

I. Lakófunkciót erősítő tevékenységek

1/1. Társasházak közös tulajdonú részeinek felújítása, cseréje, korszerűsítése, úgymint

– Tető.

– Homlokzat (homlokzat hőszigetelése).

– Víz-szennyvíz-gáz és elektromos (kapcsolószekrények – lépcsőházi világítás) fővezeték hálózat.

– Lépcsőházak.

– Lépcsőházi ablakok és bejárati ajtók.

1/2. Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások komfortosítása.

– Fürdőszoba és WC helyiségek víz-szennyvíz vezetékhálózatának cseréje.

2009-ben a területen lévő 20 társasház mindegyike tartott társasházi közgyűlést, amelyen megvitatta a felújítási igényeket és határozatot hozott arról, hogy részt kívánnak venni az európai uniós projektben és az ehhez szükséges önrészt biztosítani fogják.

A 2010 tavaszára kidolgozott társasházi – részleges – felújítási tervek költségvonzatai a mellékelt PDF-es táblázatban tekinthetőek meg. A táblázatból látható, hogy a pályázatból az európai uniós támogatás 70 %-ot tett ki, míg a kőbányai önkormányzat és a társasházak önrésze 15-15 %-ot tett ki. Az egyes társasházak műszaki állapotuk és közös költség tartalékuk nagysága alapján eltérő felújítási igényeket raktak bele a pályázatukba, melyek így összegszerűen is jelentősen eltérnek egymástól. (Részleges) tetőfelújítást gyakorlatilag mind a húsz társasház vállalt, míg homlokzatfelújítás csak a két legnagyobb önrészt vállaló társasház pályázatába fért bele, homlokzati hőszigetelést pedig csak egyetlen társasház vállalt.

II. Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

2/1. Külső felújítás és belső átalakítás megvalósítása önkormányzati tulajdonban lévő épület esetében, új közösségi funkció létrehozása.

– Kis-Pongrác közösségi ház – klub kialakítása kapcsolódó eszközbeszerzéssel. A közösségi házat a volt közfürdő épületének használaton kívüli részében, a volt pártiroda és szolgálati lakás összenyitásával tervezték kialakítani.

III. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

3/1. Közoktatási-nevelési intézmény külső felújítása o Óvoda és gyermekek átmeneti otthona épület tetőszerkezetének felújítása.

3/2. Szociális és gyerekjóléti ellátást nyújtó intézmény külső felújítása o Bölcsőde épület tetőszerkezetének felújítása.

IV. Közterületek fejlesztése (városi funkció)

4/1. Közterületek komplex felújítása.

– Zöldterületek, járdák, közösségi és városi terek, játszóterek, parkolóhelyek felújítása, kiépítése, hulladékgyűjtés helyszíneinek kialakítása.

– Térfigyelő kamerarendszer telepítése és csatlakoztatása a rendőrségi hálózathoz.

– Kapcsolódó eszközbeszerzés.

4/2. Közutak forgalomtechnikai korszerűsítése, fejlesztése.

Az akcióterület önkormányzati úthálózatának forgalomtechnikai korszerűsítése, parkolóhelyek kijelölése, táblázás, parkolóhelyek kijelölése.

4/3. Közműfejlesztés, közvilágítás korszerűsítése.

Az akcióterületen energiatakarékos közvilágítás kialakítása.

V. Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

5/1. Egyéni vállalkozó tulajdonában lévő épület külső felújítása o „Szolgáltatóház-irodaház” épület lapostető felújítása, homlokzati nyílászárók felújítása kialakítása.

Kisvállalkozás tulajdonában és üzemeltetésében lévő Pongrác irodaház, szolgáltatóház (a volt mozi) épületének külső felújítása a projekt részeként EU támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan, de támogatás nélkül a szolgáltatóházban a helyi lakosság igényeinek felmérésén alapuló szolgáltató funkciók kerülnek kialakításra: bankfiók, gyógyszertár, kávézó stb.

VI. Az infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek.

– Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés (városmarketinghez, hagyományápoláshoz kapcsolódó kiadványok, honlaptartalom fejlesztése, éves program háttéranyagai) és az információ közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése.

– Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).

– Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok.

– Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók.

– Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.

– Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság).

– Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

– Bűnmegelőzést elősegítő programok (pl. szomszédsági rendőrség), bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

– A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára stb.).

A Kis-Pongrác telep megújítását célzó műszaki beavatkozásokat közösségépítő és a foglalkoztatás javítását szolgáló úgynevezett „soft” (= nem építés jellegű) projektelemek egészítik ki.

A „soft” projektelemek két részre oszlanak:

– A programalapnak nevezett közvetett támogatási forma alapítványoknak, egyesületeknek fog kisösszegű támogatást nyújtani a projekt keretén belül lebonyolítandó pályázat alapján; erre önkormányzati intézmény nem pályázhat.

– Az általános „soft” elemek között szerepelnek azon tevékenységek, amelyet konzorciumi partnerként bevont önkormányzati intézmények (Kőbányai Gyermekjóléti Központ, Pataky Attila Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola, Kőkért Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft., Családsegítő Szolgálat) illetve a BRFK X. kerületi Főkapitánysága fognak ellátni.

Az általános „soft” elemekben közreműködő kerületi önkormányzati intézmények elsősorban saját teljesítésként fogják ellátni a feladatot: tehát nem megbízási szerződéssel, külső szakember alkalmazásával, hanem az önkormányzati intézményekben a projekt időtartamára (2,5 év) és az utánkövetési időszakban (további 3 év) határozott idejű jogviszonyban dolgozó munkatársak alkalmazásával. Ennek a projekt megvalósítási időszakára eső bér- és járulékterhei a projekt keretén belül elszámolhatók.

Finanszírozás:

Projekt teljes bruttó összköltsége: 1.179.724.900.- Ft 100,00 %
Igényelt EU támogatás bruttó összege: 930.328.435.- Ft 78,86 %
Önkormányzati önrész bruttó összege: 178.407.090.- Ft 15,12 %
Lakossági és vállalkozói önrész: 70.989.375.- Ft 6,02 %

Konzorciumi partnerek

A projektgazda Kőbányai Önkormányzat a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében konzorciumi partnerként vonja be

– az általános szoft elemekben közreműködő alábbi intézményeket:

o Kőbányai Gyermekjóléti Központ,

o Pataky Attila Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola,

o Kőkért Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft.,

o Családsegítő Szolgálat,

o BRFK X. kerületi Főkapitánysága.

– a lakótelepen lévő, a felújítási programban szereplő valamennyi társasházat (20 társasház)

– a gazdasági funkciók erősítését szolgáló tevékenységet végző, a területen egyéni vállalkozást folytató Mravik Pál egyéni vállalkozót;

– a projektmenedzsment feladatokat ellátó és a soft elemek közül a programalapnak nevezett közvetett támogatási forma pályázati koordinációját ellátó Városfejlesztő társaságot (a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-n belül kerül kialakításra).

A konzorciumi partnerekkel a projektgazda együttműködési megállapodást ír alá, amelyet a pályázat I. fordulós beadásakor (ápr. 15-ig) kell a projektdokumentációhoz mellékelten benyújtani.

Bevonandó partnerek részletes ismertetése:

Az integrált szociális városrehabilitáció megvalósításában közreműködő partnereket két csoportba sorolhatjuk, egyrészt a támogatásban részesülő konzorciumba szerveződött partnerek, másrészt pedig az egyéb nem konzorciumi partnerek csoportjába.

Városfejlesztő Társaság (a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szervezetén belül)

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 32 150 700.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 27 328 095.- Ft, önerőt nem biztosít.

Projektmenedzseri tevékenység: a tervezett rehabilitációs tevékenységek előkészítése, a szociális rehabilitáció lebonyolítása, a programalap, közvetett eljárásrend támogatáskezelői lebonyolítói pályáztató, tevékenységét végzi, a rehabilitáció eredményeit üzemelteti.

Mravik Pál vállalkozó, Pongrác út 9. sz. épület (Pongrác Irodaház, a volt mozi épülete)

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 17 382 000.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 4 345 500.- Ft, biztosít önerőt, összege: 13 036 500.- Ft.

Tevékenység: gazdasági funkció megerősítése, épület külső felújítása, a fejlesztés eredményének fenntartása és üzemeltetése.

Kőbányai Családsegítő Szolgálat

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 3 921 300.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 3 748 500.- Ft, önerőt nem biztosít.

Tevékenység: soft elemeken belül családsegítő szolgáltatások.

Kőbányai Gyermekjóléti Központ

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 18 512 600.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 15 735 710.- Ft, önerőt nem biztosít.

Tevékenység: általános közösségépítő, kulturális, szabadidős tevékenység, programszervezés, közösségi ház folyamatos lakossági igénybevételének biztosítása, szolgáltatói irodai tevékenység.

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 4 410 000.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 3 748 500.- Ft, önerőt nem biztosít.

Tevékenység: soft elemek, honlaptartalom fejlesztés, sportrendezvények, munkaerőpiaci képzési programok, iskolai felzárkóztató programok.

X. ker. Rendőrkapitányság (BRFK)

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 14 370 000.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 12 214 500.- Ft, önerőt nem biztosít.

Tevékenység: Soft elemek, bűnmegelőzést elősegítő programok.

KŐKERT Kft.

A partner által végzendő tevékenység teljes összege: 8 562 500.- Ft, ebből az igényelt támogatás összege: 7 278 125.- Ft, önerőt nem biztosít.

Tevékenység: Soft elemek, az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó foglalkoztatási kezdeményezések.

Egyéb, nem konzorciumi szintű partnerek:

– Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Részt vett a lakó funkciót, közszféra funkciót és közösségi funkciót erősítő tevékenységek programjainak előkészítésében, tervezésében.

– Kőbánya Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály

A soft elemek előkészítésben, a konkrét akciók, programok kialakításában vállalt szerepet

A soft elemek esetében a programalap, közvetett eljárásrend akcióinak előkészítését támogató partnerek:

  • Közösségfejlesztő Kht.
  • Nap Klub Alapítvány
  • Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány
  • Cikk Egyesület
  • Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
  • Horvát hagyományőrző tánccsoport

A fentebb ismertetett pályázati anyagot* 2010. május 10-én nyújtotta be elbírálásra a Kőbányai Önkormányzat, melyről a PDF-ben mellékelt levélben tájékoztatta a pongráctelepi lakosokat.

A benyújtott pályázatot első fordulóban 2010. augusztus végére előzetesen elfogadta a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága, aminek alapján a 2010 végéig megalakult projektmenedzsment 2011. májusban benyújtotta a végleges tervet, aminek elfogadása után 2011. december 11-én kötötték meg a Támogatási Szerződést.

*Forrás: KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM „Szociális célú városrehabilitáció” Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja Budapest, X. kerület, Kis-Pongrác lakótelep
Kőbánya „Kis-Pongrác” lakótelep Szociális célú városrehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv (EAT)
MaHill Mérnökiroda Kft., Budapest, 2010. március 8.

A projekt elindulásáról a Kőbányai Híradó alább 2012. januári filmrészletében nyilatkoznak kerületi politikusok és a projekt vezetői. (A videó elején a helytörténeti bevezetőben sajnos összekeverték a Kis-Pongrác lakótelepet a Pongrác út 17. szám alatti, “másik” Pongrácteleppel. A projekt “akcióterületét” képező lakótelepet nem az állam építette trianoni menekülteknek az 1920-as években, hanem a főváros építette 1939-1942 között, az általános bérlakás “ínség” enyhítésére, elsősorban fővárosi alkalmazottaknak és egyéb, sokgyerekes családoknak.)

 

Tovább: 2012-2015 – A projekt végrehajtása