Társasházakra vonatkozó jogszabályok járványhelyzet idején

Rendes időkben május 31-ig kell megtartani a társasházak azon közgyűlését, amin elfogadják az előző évi beszámolót, ami alapján a közös képviselő beadja az előző évi adóbevallást a NAVH-nak. De most a járványhelyzet miatt várható volt, hogy halasztani lehet, sőt kell a társasházi közgyűlések időpontját a Magyar Közlöny 2020/71. számában kihirdetett, alábbi szabályok értelmében. (A Kormány 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről, 10-15. §)

  • A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a  társasház – egy kivétellel – nem tart közgyűlést.
  • Az elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntést a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a  közgyűlésnek meghoznia. (mivel írásban nem elfogadható)
  • Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak jogszabályban megfelelő módon kérik, de  döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, olyan tárgykörökben is, melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. (A szavazás szabályait a szervezeti-működési szabályzat (szmsz) határozza meg, illetve ennek hiányában a közgyűlési meghívó maga.)
  • Írásbeli nyilatkozatnak minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is.
  • Intézőbizottság akkor is folytathatja munkáját, ha tagjai száma a minimum létszám alá csökken.
  • A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot), valamint a közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg. Lejáró megbízatás esetén a veszélyhelyzetet követő 90 napon belül kell döntést hozni. (Egyéb okból való megszűnés esetén a számvizsgáló bizottság láthatja el a feladatokat.)
  • A törvényességi felügyeleti eljárásában írásbeli közlésnek minősül az  írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) történő közlés is.

A részletes rendelkezéseket az alábbi linken találhatják:

https://magyarkozlony.hu

Forrás: Magyar Közös Képviselők Egyesülete (MAKKE)